مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
10 GB - Diskspace = 10GB
Bandwidth = 100GB
Number of accounts: 30
Unlimited SQL Databases
Unlimited Email Accounts
Unlimited FTP Accounts
Unlimited Domain Hosted
99.9% Server Uptime
24/7 Support Service

20 GB -

50 GB -

100 GB -

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند () وارد شده است.